3-jarige garantie Brother

Wie verleent deze garantie?
Deze garantie wordt verleend door:
Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11
61118 Bad Vilbel
E-mail: info@brothersewing.eu
(verder in dit document "Brother" genoemd).

Aan wie verleent Brother deze garantie?
Brother verleent u deze garantie als u het product nieuw hebt aangekocht bij een erkende Brother-verkoper, als eerste koper en eindgebruiker van het product.

Wettelijke garantierechten
Naast de hier gegeven garantie, hebt u wettelijke garantierechten ten aanzien van de verkoper. Deze garantie doet niets af aan die wettelijke garantierechten.

Op welke producten is deze garantie van toepassing?
Deze garantie is van toepassing op de machines en toebehoren (in dit document gezamenlijk "dit product" genoemd), met uitzondering van:
(1) naalden, lampjes, naaivoeten, spoelen, mesjes, instrumenten en borduurringen
(2) andere onderdelen die regelmatig onderhouden, bijgevuld of vervangen moeten worden en die onderhevig zijn aan normale slijtage (inclusief maar niet beperkt tot spoelhuizen, naaldplaten, riemen, draadinrijgsystemen en armen)
(3) verbruiksartikelen
(4) vóór de aankoop reeds gebruikte producten, demonstratiemodellen en gereviseerde producten. De garantie geldt echter wel voor producten die door Brother zelf zijn gereviseerd.

Wat garandeert Brother?
Brother garandeert dat de machine vrij is van materiaal- en fabricagefouten, behoudens de in dit document bepaalde uitzonderingen. De garantie dekt de herstelling of vervanging van de machine op kosten en naar goeddunken van Brother, maar niet de gevolgschade die zich voordoet buiten dit product, zoals onbruikbaar geworden materialen of winstderving.

Wanneer geldt deze garantie niet?
Deze garantie biedt geen dekking voor:
(1) Materiële schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf op dit product
(2) Schade veroorzaakt door onjuiste installatie, verkeerd, oneigenlijk of ongepast gebruik, nalatigheid of ongeval (inclusief maar niet beperkt tot vervoer van dit product zonder behoorlijke voorbereiding of verpakking); en
(3) Schade veroorzaakt door andere niet-Brother-toestellen of programma's die samen met dit product worden gebruikt (inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van verbruiksartikelen en toebehoren).
(4) Deze garantie VERVALT wanneer dit product op welke wijze ook veranderd wordt (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend als gevolg van een poging tot herstelling zonder toestemming van Brother of wijziging of verwijdering van het serienummer).

Hoe lang geldt deze garantie?
Deze garantie is geldig gedurende drie jaar vanaf de aankoopdatum.
Als de machine voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, geldt de garantie gedurende één jaar vanaf de aankoopdatum.

Waar geldt deze garantie?
Deze garantie is geldig in de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Rusland en Zwitserland.

Wat moet u doen als u denkt in aanmerking te komen voor de garantie?
Meld uw probleem binnen de garantieperiode aan de erkende Brother-verkoper bij wie u de machine hebt gekocht en verzend uw machine op eigen kosten naar de verkoper, samen met de originele factuur of kassabon waarop de aankoopdatum, productbenaming en de naam van de verkoper vermeld staan. Als u uw erkende Brother-verkoper niet kunt contacteren, contacteer dan Brother binnen de garantieperiode. Brother zal u dan laten weten waar u uw machine en de originele factuur of kassabon naartoe kunt sturen.

Wat zal Brother dan doen?
Indien het probleem aan uw machine onder de garantie valt, zal Brother, naar eigen goeddunken, de machine op eigen kosten herstellen of vervangen. Brother zendt de herstelde of de vervangingsmachine op eigen kosten terug naar de Brother-verkoper aan wie u uw garantieclaim hebt gericht. Als Brother u hebt laten weten dat uw garantieclaim op een andere locatie zal worden behandeld, dan wordt uw machine naar die locatie opgestuurd.