Gebruiksvoorwaarden, richtlijn inzake gegevensbescherming en cookies

Status 06/2018

Brother Sewing Machines Europe GmbH is exploitant van de websites brothersewing.nl (hieronder "de website" genoemd).

Brother Sewing Machines Europe GmbH, een in Duitsland gevestigde besloten vennootschap met BTW-identificatienummer 265 370 260 en zetel aan Rosengarten 11 in 61118 Bad Vilbel, Duitsland (hieronder "Brother" genoemd), is in het kader van de Europese/Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de verantwoordelijke instantie voor alle persoonsgegevens die via of in samenhang met deze website worden verzameld.
 

Gebruiksvoorwaarden

 

1. Inleiding

 

Voor gebruikers van deze website gelden de volgende gebruiksvoorwaarden. Door gebruik van onze website geeft u aan akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden. U moet de gebruiksvoorwaarden vóór gebruik van de website lezen. De voorwaarden zijn voor alle gebruikers gelijk en bindend.


 

2. Gebruik van de website

 

Brother maakt onderscheid tussen twee typen gebruikers:
 

 1. Particulieren

  Particulieren kunnen als gast van de website gebruikmaken of zich als gebruiker van de site registreren

   

 2. Dealers

  Dealers ontvangen van Brother een wachtwoord. Met dit wachtwoord is aanmelding als gebruiker mogelijk.

  Het wachtwoord wordt om de zes maanden gewijzigd. Brother geeft het nieuwe wachtwoord tijdig aan de dealer door.

   

3. Gebruik van de website door minderjarigen

 

Gebruik van de website via een registratie als gebruiker is voor minderjarigen uitsluitend mogelijk met toestemming van ouders/verzorgers. 


 

4. Koppelingen naar andere websites

 

Deze website kan koppelingen bevatten naar websites van partnernetwerken, reclamepartners en aan Brother gelieerde ondernemingen of andere partijen. Hiervoor gelden de eigen richtlijnen inzake gegevensbescherming van deze websites. Brother is niet verantwoordelijk voor deze richtlijnen en kan hiervoor derhalve niet aansprakelijk worden gesteld.  


 

5. Intellectuele eigendom

 

Brother of derden die aan Brother een licentie hebben verleend, behouden zich alle rechten voor met betrekking tot de intellectuele eigendom (rechten die vallen onder de wet op het auteursrecht, het modellenrecht, het merkenrecht en naburige rechten met betrekking tot intellectuele eigendom) van documenten, programma's, films, animaties, artikelen, schetsen, tekeningen, databases, handelsmerken, logo's en ander materiaal dat op de website beschikbaar is (de "informatie"). Het is de gebruiker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de informatie geheel of gedeeltelijk op welk medium dan ook te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen, uit te geven, weer te geven, uit te zenden of als basis voor andere producten te gebruiken. Alle ontwerpen en patronen vallen onder het auteursrecht van Brother en zijn partners. De gebruiker mag deze uitsluitend voor persoonlijke en bedoelde doeleinden gebruiken. Patronen en ontwerpen, evenals de producten die in verband hiermee worden gemaakt, mogen niet commercieel in omloop worden gebracht.


 

6. Uitsluiting van aansprakelijkheid

 

Brother stelt alles in het werk om correcte, actuele informatie op de website op te nemen. In dit verband worden door Brother geen garanties gegeven of toezeggingen gedaan, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de juistheid of geschiktheid ervan (met inbegrip van garanties of toezeggingen dat specifieke informatie geschikt is voor een bepaald doel of dat de informatie vrij is van fouten of computervirussen). Brother is niet aansprakelijk voor fouten of omissies in de informatie op de website en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor inbreuk, verlies of schade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot computerfouten, verlies van gegevens, gederfde winst, verlies van handelsmogelijkheden, verstoring van bedrijfsactiviteiten of voor enige indirecte, speciale, incidentele, repressieve, exemplaire schade of gevolgschade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website, gebruik van met de website samenhangende informatie of het onvermogen om de website en de daarmee gekoppelde websites te gebruiken.Dit heeft geen betrekking op een beperking van de aansprakelijkheid van Brother bij overtreding van wettelijke normen onder het toepasselijk recht.


 

7. Toepasselijk recht

 

Het Duitse recht is van toepassing.


 

Gegevensbescherming

 

1. Inleiding

 

Brother hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Brother handelt conform de Europese/Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en garandeert uw recht op privacy door de naleving van alle betrokken wettelijke bepalingen. Brother respecteert uw persoonlijke levenssfeer. Toegang tot en navigatie in de meeste websites is mogelijk zonder dat uw persoonsgegevens openbaar worden gemaakt en zonder dat u informatie hoeft vast te leggen die wordt verzameld door de cookies waarvan we gebruikmaken. Wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen of gebruiken, beschermen we uw persoonlijke levenssfeer en houden we ons aan de bepalingen van de Europese/Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Functionaris voor gegevensbescherming:

 

Dipl.-Ing. Jörg Hagen
Veilchenweg 6a
D-30989 Gehrden
E-Mail: hagen@jhcon.de
Tel.: +49 5108 90 90 112
Fax: +49 5108 64 29 07


 

2. Verzamelen van gegevens

 

Volgens artikel 3 lid 1 zijn persoonsgegevens individuele gegevens over persoonlijke of zakelijke omstandigheden van een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Bij een bezoek aan de website worden persoonsgegevens van de gebruiker niet automatisch verzameld, tenzij deze gegevens vrijwillig door de gebruiker aan Brother worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van bepaalde formulieren of via een andere methode om contact op nemen via deze website.
 

Brother behoudt zich het recht voor om onder andere de volgende informatie over u te registreren en te verwerken:
 

Gegevens die u bij het invullen van formulieren verstrekt of anderszins op deze website invoert of ter beschikking stelt. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op gegevens die u invoert wanneer u zich als gebruiker van deze website registreert of wanneer u gebruikmaakt van de diensten die via deze website worden aangeboden.
 

Brother kan deze gegevens voor interne doeleinden in een interne map archiveren zodat het mogelijk is om contact met u op te nemen. Brother verstrekt deze correspondentie niet aan derden.
 

Details over uw bezoeken aan onze website en de resources die u op of via de website opent. 


 

3. Opslag van gegevens

 

Uw persoonsgegevens worden door Brother in beginsel in de Europese Economische Ruimte opgeslagen en verwerkt.
 

Brother en alle gelieerde ondernemingen hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Brother diverse technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, beschadiging en toegang door onbevoegden, zoals maatregelen voor beperking van de fysieke of technische toegang of voor beperking van de overdracht van gegevens. Bovendien zet Brother zich in om de bescherming van persoonsgegevens te garanderen door het afsluiten van geheimhoudingsovereenkomsten met zijn medewerkers. 

 

4. Correctie van gegevens

 

De gebruiker heeft het recht om alle noodzakelijke wijzigingen die hij in zijn gegevens wenst aan te brengen, aan Brother kenbaar te maken en zijn gegevens te corrigeren, bij te werken, te wijzigen of in te trekken. Hiervoor kan de gebruiker via info@brothersewing.eu contact met Brother opnemen.


 

5. Doorgifte van gegevens

 

Mits dit voor de naleving van de doelstellingen van de overeenkomst en om functionele redenen noodzakelijk is, behoudt Brother zich het recht voor persoonsgegevens door te geven aan derden (bijvoorbeeld dienstverleners). De gegevens komen in beginsel niet buiten de Europese Economische Ruimte terecht. Brother ziet toe op de naleving van alle toepasselijke wettelijke bepalingen om de bescherming van gegevens van gebruikers te garanderen.


 

6. Gegevens van minderjarigen

 

Minderjarigen mogen zonder toestemming van ouders/verzorgers geen gegevens verstrekken.


 

7. Informatieverstrekking

 

Volgens de Europese/Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft de gebruiker recht om informatie op te vragen over de over hem/haar opgeslagen gegevens, over de ontvangers of de typen ontvangers waaraan de gegevens zijn doorgegeven en over het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Brother is wettelijk gemachtigd om alle kosten die hiermee zijn gemoeid, bij de gebruiker in rekening te brengen. 


 

8. Recht op verwijdering van persoonsgegevens/herroepingsrecht

 

De gebruiker heeft het recht om met gegronde redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens en om af te zien van alle eerder bestelde services, zoals nieuwsbrieven of de doorgifte van gegevens voor marketingdoeleinden, door dit schriftelijk kenbaar te maken aan Brother Sewing Machines Europe GmbH, Im Rosengarten 11 D-61118 Bad Vilbel, Duitsland.

 

9. Recht op bezwaar

 

U kunt een klacht indienen bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit.
 

ePrivacy

 

1. Inleiding

 

Als onderneming met affiniteit met techniek hecht Brother uitermate veel belang aan het garanderen van de informatiebeveiliging. Wij zien erop toe dat alle technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van gegevens tegen vervalsing, vernietiging en niet-geautoriseerde doorgifte in acht worden genomen.


 

2. Gebruik van cookies

 

Cookies zijn kleine gegevenspakketten die door een website naar een browser worden verzonden en door de browser kunnen worden opgevraagd. Met behulp van deze cookies kan informatie over de gebruiker en het apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) worden opgeslagen en opgevraagd. Meestal krijgt de gebruiker op basis van deze informatie een individueel aangepaste interface aangeboden, zowel op deze website als op andere websites die worden bezocht. 

Deze cookies worden gebruikt voor het volgende:

 • Voor instellingen of wijzigingen die de gebruiker bij registratie opgeeft;
 • Om gegevens lokaal op te slaan in plaats van op de website, zodat deze sneller toegankelijk is;
 • Om gelijkblijvende gegevens die via twee of meer pagina's worden overgedragen, op te slaan;
 • Om te registreren welke delen van de website u bezoekt en welke taal u daarbij gebruikt (om u direct daarheen te routeren);
 • Om Brother te helpen de gebruiker te herkennen wanneer deze naar de website terugkeert, en om inhoud of reclames op de voorkeur en belangstelling van de gebruiker af te stemmen of te voorkomen dat dezelfde reclame opnieuw wordt weergegeven.

Brother behoudt zich het recht voor om derden in te zetten bij deze controle en analyse.

Via een instelling in de browser heeft de gebruiker de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te wijzen. Meer informatie hierover is in de Help van de browser beschikbaar. Nadat de instellingen van cookies zijn gewijzigd, zijn mogelijk niet alle interactieve kenmerken van de website meer bruikbaar.

De doorgifte van gegevens via internet is helaas niet volledig veilig. Brother werkt alleen samen met dienstverleners en internetaanbieders die de volgens het Duitse recht passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Brother geeft geen garantie voor de beveiliging van gegevens die u als gebruiker doorgeeft. Overdracht van gegevens is daarom voor eigen risico.
 

3. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden en de richtlijn inzake de gegevensbescherming

 

Brother behoudt zich het recht voor deze richtlijn inzake de gegevensbescherming eventueel te wijzigen. Dit wordt kenbaar gemaakt door opgave van de huidige status. De gebruiker moet deze pagina zo nu en dan bezoeken om zich over eventueel aangebrachte wijzigingen te informeren. Bij een ingrijpende wijziging van de richtlijn inzake de gegevensbescherming vraagt Brother de gebruiker om toestemming.


 

4. Vrijwaringsclausule

 

Mochten een of meer gedeelten van onze gebruiksvoorwaarden of de richtlijn inzake de gegevensbescherming niet rechtsgeldig zijn, dan wordt hierdoor de geldigheid van de overige gedeelten niet beïnvloed.